Shopping online Shoppa i internetbutiker

Internationell miljörätt

11.11.2013 · Posted in Företag

Den internationella miljörätten är sedan 1972 i stor mån samordnad av FN. Det var nämligen det året som en viktig konferens hölls i Stockholm, där det beslutades att insatser för att bevara vår natur behövde organiseras och tillämpas över landsgränserna. Det var runt den här tiden som miljöfrågorna på riktigt började komma upp på agendan, och man började inse att det krävs strikta lagar och regler för att bevara den biologiska mångfalden och för att undvika föroreningar av mark och vatten. Sedan dess har miljöfrågan blivit än mer aktuell i flera omgångar och de senaste åren har frågan varit en av de mest aktuella i medier och bland politiker i hela världen.

 

Vem styr över internationell miljörätt?

En viktig samordnare när det gäller internationella miljöfrågor är Förenta nationernas miljöprogram, vilket ofta förkortas UNEP. Ett av de viktigaste områdena för UNEP är jordens vatten, eftersom detta har en direkt påverkan på människors hälsa, samt eftersom en stor mängd djur och organismer hotas av föroreningar i vattnet. Även den biologiska mångfalden prioriteras högt och det har sedan organisationen bildades i början av 70-talet hållits flera konferenser för att ytterligare samordna insatserna som behöver göras för miljön. FN har också fått en hel del kritik för att misslyckas med att sätta upp konkreta målsättningar som samtliga medlemsländer följer, och många menar att tiden för att komma fram till strängare lagstiftningar börjar rinna ut.

 

Enskilda länders miljörätt

Både EU och dess medlemsländer har egna lagstiftningar när det gäller miljöarbetet och miljörätt. I Sverige är Naturvårdsverket den myndighet som har det övergripande ansvaret för att miljöarbetet i vårt land är aktivt och relevant. Många andra myndigheter påverkas dock av miljörätten, bland annat Livsmedelsverket och Jordbruksverket. För mer information om den svenska och den internationella miljörätten rekommenderas Naturvårdsverkets hemsida.

Läs mer om Sveriges miljörätt på Salmipartners.se där det bland annat kan bistå med hjälp angående företagets miljöansvar, riskbedömning och skadestånd för miljöskada.

Comments are closed