Shopping online Shoppa i internetbutiker

Revision och skatteavdrag

04.30.2013 · Posted in Övrig informationssökning

Vad är revision?
Revision är att kritiskt granska, bedöma och uttala sig om ett företags redovisning och förvaltning. För att en revisor ska kunna göra detta på bästa möjliga sätt är det av hög vikt att han eller hon håller sig uppdaterade inom såväl redovisningsområdet som juridiken och beskattningen. Det kommer ständigt nya regler och rekommendationer och det är viktigt att ha koll på dessa så kräv det av din revisor. Mer om vad revision kan du läsa på hemsidan PwC.

Hur utförs en revision?
En revision utförs alltid av en revisor som gör vissa granskningsåtgärder. Man kan på det stora hela dela in revisionen i fyra olika faser som utgörs av planering av uppdrag, löpande granskning/internkontrollgranskning, bokslutsgranskning och slutligen granskning av årsredovisning. Arbetet ska alltid göra enligt det som brukar kallas god revisionssed och ska göras i en omfattning som ger tillräckligt underlag för ett uttalande i en revisionsberättelse.

Hur mycket granskar revisorn?
Av förklarliga skäl – både ekonomiska och praktiska – kan en revisor inte granska alla bolagshändelser eller transaktioner som pågått under ett år, det skulle ta enorm tid. Det gäller med andra ord att förlita sig på ett urval och testa dessa. Vanligtvis är därför en revisors uttalande inget absolut uttalande om hur det står till med ett bolag. En revisors uttalande i en revisionsberättelse är mer att betrakta som en rimlighet.

Oberoende, tystnadsplikt och kompetens
Detta är revisionens ledord och ganska självklara sådana kan man tycka, men faktum är att de ofta nämns. Att revisorn är oberoende och objektiv är givetvis en förutsättning för att ett bra jobb ska kunna göras och därför är det viktigt att revisorn inte står i beroendeställning till dem han eller hon jobbar för. Tystnadsplikten gör att utomstående inte riskerar att ta del av konfidentiell företagsinformation och kompetensen behövs för att revisorn ska kunna dra korrekta slutsatser av den information som han eller hon har tagit emot.

Comments are closed